Pro pozůstalé

Ke sjednání pohřbu budete potřebovat:

  • občanský průkaz a zdravotní kartu zesnulé/ho (pokud je k dispozici)
  • rodný a oddací list zesnulé/ho (pokud je k dispozici)
  • oblečení na smuteční obřad (pokud nemáte, máme k dispozici pohřební oděv tzv. rubáš)
  • občanský průkaz vypravovatele pohřbu
  • u zesnulých děti do 15-ti let věku jeho rodný list a občanský průkaz obou rodičů
 

Postup ihned po úmrtí

Při úmrtí doma je nezbytné zavolat lékaře. Lékař zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého“,který si ponecháte u sebe. Poté zavoláte NONSTOP LINKU 777 86 86 04 naši pohřební služby. Našim zaměstnancům předáte “ List o prohlídce zemřelého“ a naše pohřební služba jej odevzdá příslušným institucím.

 

Rady pro pozůstalé

Při úmrtí ve zdravotním, či jiném zařízení:

Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u Vás doma. Další služby budou provedeny na základě vaší objednávky, naší pohřební službou.

Při úmrtí doma:
Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u Vás doma. Další služby budou provedeny na základě vaší objednávky, naší pohřební službou. Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací listy).

Nárok na volno:
Při úmrtí rodinného příslušníka se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na: a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pohřebné:
Nárok na pohřebné má osoba dle §47 zákona č. 117/1995 Sb. která vypravila pohřeb osobě, jež měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Musí se jednat o pohřeb, který byl vypraven rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj. v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíží rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení, přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny. Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné jí nenáleží.Výše pohřebného od 01.01.1998 činí 5000 Kč. Pohřebné se vyplácí jednorázově a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

Záleží na Vás a Vašem uvážení, kde vyřídíte pohřeb. NEJSTE POVINNI sjednávat pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána k odvezení zesnulého.